Elastik Dam Örtükləri

Elastik Dam Örtükləri

Elastiki kirəmit, yumşaq  dam örtüyü

Yumşaq bitumlu elastik kirəmitdən olan dam örtüyü materialı. Təsviri.

Yumşaq kirəmiti tez – tez elastiki kirəmit, bitumlu kirəmit, dam örtüyü piltələri,  qont və ya şinqls adlandırırlar.  O bir tərəfindən formalı kəsikləri olan, 1 х 0,33 m ölçülü çox böyük olmayan hamar lövhələrdir. Müxtəlif formalarda buraxılır: altıüzlü, düzbucaq, oval, üçbucaq, dalğavari. Coxlu rəng seçimlərinə malikdir.

Yumşaq bitum  kirəmitin  quruluşu

Yumşaq kirəmitin əsasını (özülünü)  bitum hopdurulmuş  şüşəkiş (şüşə kətan)  və ya üzvi sellüoza (keçə) təşkil edir. Özül,    plitənin  deformasiyaya qarşı elastik, möhkəm və davamlı olmağını təmin edən, müxtəlif polimer qatqılı oksidlənmiş modifikasiya olunmuş iki bitum laylarının birləşdirilməsi üçün armatur kimi xidmət edir. Yumşaq kirəmitin xarici səthi bazalt dənəciklərilə və ya materiala müxtəlif rəng çalarları verən, ultrabənövşəyi şüalardan və iqlim təsirlərindən qoruyan mineral qırıntılarla örtülmüşdür. Daşınma və saxlanma zamanı yapışmasın deyə qontun əks tərəfinə, ya polietilen plyonka (öz-özünə yapışan kirəmit)  ilə bağlanmış yapışqanlı xüsusi rezinbitum qatı, ya da  silisium qumu (ənənəvi kirəmit) çəkilir.

Öz-özünə yapışan elastiki kirəmit (əsasən altıüzlü)

kerabit3

 • 1.Bazalt dənəcikləri və ya mineral qırıntılar
 • 2. Bitum-modifikator istifadə etməklə yaxşəlaşdərəlmış
 • 3. Özül-şüşəkətan
 • 4.Bitum-modifikator istifadə etməklə yaxşılaşdırılmış
 • 5. Şaxtayadavamlı öz-özünə yapışan bitum-polimer kütləsi
 • 6. Asanlıqla çıxarıla bilən silikonlaşdırılmış plyonka

«Ənənəvi» yumşaq kirəmit (əsasən beşbucaqlı formasında)

kerabit

 • 1.Bazalt dənəcikləri və ya mineral qırıntılar
 • 2. Bitum-modifikator istifadə etməklə yaxşılaşdırılmış
 • 3. Özül-şüşəkətan
 • 4. Bitum-modifikator istifadə etməklə yaxşılaşdırılmış
 • 5.  Polimer qoruyucu zolaq (daşınma zamanı plitələri yapışmadan qoruyur)
 • 6. Silisium qum
 • 7.  Bitum-polimer kütləli  yapışqanlı punktirli zolaq

Yumşaq elastik kirəmitin tətbiq sahəsi

Yumşaq dam örtüyünü meyli 120 olan mail damlarda istifadə edirlər (1:5). Elastiki kirəmit həm yeni qurğularda, və eləcə də köhnə dam örtüklərinin yenidənqurulmasında istifadə edilir(əvvəlcədən bu məqsədlə hazırlanaraq zədələnmiş köhnə dam örtüklərinin üstünə qoyulur).  O həm  xüsusi evlərin-koteclərin damlarında, həm də yaşayış, ictimai, sənaye və digər binaların , xüsusilə də mürəkkəb formalı damlarda gözəl görünür.

Bitum kirəmitin üstünlüyü

Qənaətlilik-az miqdarda tullantılar, xüsusən  mürəkkəb konfiqurasiyalı damlarda

Elastik kirəmik yağıntı zamanı təmamilə səssizdir

Yumşaq kirəmit özü-özlüyündə istilik və səsizolyatoru kimi xidmət göstərir

Bitumlu kirəmit paslanmaya, korroziyaya və iylənməyə məruz qalmır

Bioaqentlərə qarşı dayanıqlıdır-göbələklər, mamırlar, şibyələr və eləcə də kimyəvi turşular

Təmamilə sukeçirməzdir, nəmi udmur və saxlamır

Dielektrikdir, atmosferin elektrik yüklərini kondensasiya etmir(toplamır), qığılcım vermir, ildırımın evə düşmə təhlükəsi yoxdur (yumşaq dam örtüyü üçün ildırımıötürən qurğu tələb olunmur)

Günəşdə yanmır və təmir zamanı əlavə rənglənməyə ehtiyacı olmur

Uçqunaoxşar qar toplanmasının qarşısını almaq üçün  qarsaxlayan əlavə qurğular tələb olunmur

O həm yüksək temperaturu (Orta Asiyanın isti iqlimində istifadə olunur), həm də çox aşağı temperaturu( ənənəvi olaraq Kanadada istifadə olunur)  saxlaya bilir, bundan başqa, kəskin temperatur düşgüsünü saxlaya bilir( xüsusi laylı strukturu sayəsində nail olur)

Yelpikləmir, buna görə də güclü küləyə davam gətirir

Yumşaq dam örtüyü damın həndəsi xətalarına,  bina çökən zaman baş verən deformasiyaya və temperatur dəyişkənliyinə uyğunlaşır,  təsadüfi zədələr isə piltələrin böyükolmayan ölçüləri və elementlərin qarçılıqlı dəyişdirilməsinin mümkünlüyü sayəsində tez aradan qaldırılır

Elastik kirəmitin kiçik çəkisi dam örtüyünün, binanın və özülün daşıyıcı konstruksiyasının gücləndirilməsi zərurətini yox edir, həmçinin montaj yerinə daşınmasına və qaldırılmasına lazım olan xərcləri azaltmaöa imkan verir

Yumşaq dam örtüyünün digər dam örtüyü materialları ilə müqayisədə qiymətinin yüksək olmaması

Yumşaq kirəmitin montajı üçün xüsusi alətlər lazım deyil

Daşınma və saxlanmanın əlverişliliyi, daşıma üçün xüsusi nəqliyyat lazım deyil

Oturacaq- təmamilə şəbəkə

Yumşaq kirəmitin oturacağı təmamilə şəbəkədir.  Büsbütün nastil qismində rütubətədayanıqlı faner və ya istiqamətli-yonqarlı plitə ОСП (OSB-3) istifadə olunur. Nəzəri olaraq, rütubəti uyğun olaraq, 20% olanqırağı kəsilmiş haşiyələnmiş lövhələr istifadə oluna bilər, lakin yüksək nəmədayanıqlı faner və ya ОСП-3 –ü seçmək yaxşı olardı.

Saxlama və qablaşdırma

Bitum kirəmit evroaltlıqlarda yığılır. Bir altlığa  qutuda 20-25 qont olmaqla  30-50 qutu yığılır (əsasən 22 qont-bu 3m2 hazır dam örtüyüdür). Elastik kirəmit olan altlıq silikonlaşdırılmış qoruyucu plyonkalı yapışqan təbəqəsinin vaxtından əvvəl yapışmasının qarşısını almaq üçün birbaşa günəş şüalarının təsirinə məruz qalmamalıdır. Altlıqları bir-birindən aralı qablaşdırmaq lazımdır.

Bitum elastik kirəmitin istehsalçıları

Bizim bazarda Katepal (Fillandiya),  Kerabit (Fillandiya)  istehsalçı firmaların məhsulları təqdim olunur.

Elastiki kirəmitin qiyməti

Yumşaq dam örtüyünün qiymətini  istehsalçı zavoddan (brend), modeldən və rəngindən (bəzi istehsalçıların) aslı olaraq  fərqləndirirlər.Bizim bazarda  kifayət qədər geniş seçim imkanları təqdim olunur.

 Bütün hüquqlar qorunur. 2014 ArsenalCenter.