Metal Dam Örtükləri

Metal Dam Örtükləri

Metalkirəmit

10653360_591621847607550_1447989238410620298_nDam örtüyü materialları arasında 120meylli mail damların quraşdırılmasında metalkirəmit daha çox yayılmışdır.  O forma alınması üçün eninə ştamplanan (damğalanan), təbbi kərəmitə bənzəyən,  polimer örtüklü profillənmiş sinklənmiş polad lövhələrin növlərindən biridir. Metalkirəmit poladı diyircəkli yayma və ardınca soyuq ştamplama yolu ilə alınır.  Onun əsasını 0,4-0,6mm qalınlıqlı müxtəlif rəngli çoxlaylı polimerlə örtülmüş polad lövhə təşkil edir. Polad lövhələri  sink   və ya sink və aluminium xəlitə ilə örtürlər və bundan sonra onlar passivasiya edilir, astarlanır və metalı korroziyadan qoruyan və rəng dayanıqlılığını təmin edən qoruyucu polimer təbəqə ilə örtülür.

Polad lövhə örtüyünün strukturu

  1. Poliestr, plastizol, pural və başqa polimer örtüklər
  2. qrunovka
  3. korroziyaya qarşı örtük
  4. sink örtük

5.Polad lövhə

  1. qoruyucu lak

Metalkirəmitin təqdim olunan çeşidləri profilin (dalöanın eni və uzunu)  forma və həndəsəsinə, rənginə və polimer örtüyün növünə  gorə fərqlənirlər. Profilin həndəsəsi onun istehsalı üçün tətbiq olunan qurğu ilə təyin olunur. Hər profilə müxtəlif istehsalılar müəyyən adlar verirlər. Ən çox yayılmış profili Monterrey adlandırırlar.

Sinklənmiş polad lövhəni xarici təsirlərdən  qorumaq üçün lövhənin xaricinə çəkilən müxtəlif polimer örtüklər istifadə olunur.  Estetik xüsusiyyətlərindən başqa onlar korroziyaya qarşı çox davamlıdırlar və metalı korroziyadan qoruyurlar.

Polimer örtüklərin növləri

Poliestr

25mikron qalınlıqlı cilalı səthə malik  nisbətən bahalı olmayan örtüklərdir. Onun əsasını dayanıqlı poliefir boya təşkil edir. Bu örtük çox yaxşı elastikliyə malikdir və yaxşı forma əmələ gətirə bilir. Onun çatışmamazlığı mexaniki təsirlərə və zərbələrə qarşı davamsız olmasıdır.

Tutqun poliestr

Tutqun səthli 35mkm qalınlıqlı poliefir örtükdür. O yüksək mexaniki və rəng davamlılığına malikdir, istənilən iqlimdə uzun illər öz xassəsini qoruyur .

Plastizol

Basmanaxışlı səthə malik 200 mkm qalınlıqlı enli (qalın) örtükdür. Əsası -PVX (polivinilxlorid). Mexaniki zərbələrə ən davamlı örtüklərdən biridir. Untitled-3 Untitled-1 Untitled-2 Untitled-4 Untitled-1 Untitled-3
Əgər plastizol örtüklü metalkirəmit isti rayonlarda istifadə olunacaqsa, onda acıq rəngli materiallar (örtüklər) seçmək lazımdır, çünki onlar günəş şüasını yaxşı əks etdirir,  az qızır və az yanır. Belə örtüyün çatışmamazlığı- ultrabənövşəyi şüalara qarşı dayanıqsız olmasıdır.

Pural

Əsası poliuretan olan 50 mkm qalınlıqlı örtükdür. O temperatur dəyişkənliyinə davamlıdır, korroziyaya və rəng davamlılığı vardır. Pural poliestrdən az cızılır, lakin plastizolla müqayisədə plastik deformasiyaya daha dayanıqlıdır, buna görə də belə örtüklü lövhələri ehtiyatla əymək lazımdır. Müxtəlif istehsalılarda bu örtüyün adı müxtəlif ola bilər, məsələn, Prelak-Nova, Armatek və digər analoqları vardır.

PVDF

80% polivinilftoritdən və 20 % akrildən ibarət 27mikron qalınlıqlı örtükdür,cilalı səthi var, metal rəngində ola bilir, mexaniki zərbələrə və ultrabənövşəyi şüalara qarşı  dayanıqlıdır. Uzunömürlü örtük hətta aqressiv mühit səraitində də istifadə oluna bilir.

Örtüklərin xarakteristikasının müqayisəsi

 

Тexniki xarakteristika

Poliestr

Tutqun

Poliestr

Plastizol

Pural

PVDF

Səthi

hamar

hamar

basmanaxış

hamar

hamar

Örtüyün qalınlığı, mkm

25

35

200

50

27

Astar təbəqənin qalınlığı, mkm

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

Qoruyucu boyanın qalınlığı (arxa hissə), mkm

12-15

12-15

12-15

12-15

12-15

İstismarın maksimal temperaturu, °C

120

120

60-80

120

120

Emalın minimal temperaturu, °С

-10

-10

+10

-15

-10

Əyrinin minimal radiusu

3xt

3xt

0xt

1xt

1xt

Rəngdayanıqlılığı

****

****

***

****

****

Mexaniki zərbələrə davamlılığı

***

***

*****

****

****

Korroziyaya davamlılıq

***

****

*****

*****

****

Atmosferədayanıqlılıq

***

****

**

****

*****

Sinklənmiş rulon polad istehsal edən  metallurqiya zavodlarında  və istehsalatda polad lövhələrə polimer örtüklər çəkilir. Tanınmış polad lövhə  istehsalçıları:  Corus Group ( Böyük Britaniya)və başqaları.

Metalkirəmitin rəng qamması kifəyət qədər müxtəlifdir  və polad lövhə zavod-istehsalçıların rəng palitrası ilə təyin olunur. Adətən hər bir zavod özünün rəng nişanlama  sisteminə  malikdir. Boya seçimində konkret firmanın rəng kataloqlarından və ya polad nümunələrdən  istifadə etmək  məsləhət hörülür.

Üstünlükləri və çatışmamazlıqları

Əsas üstünlükləri: nisbətən böyük olmayan  çəki, rəng müxtəlifliyi, dam örtüyü materialı ilə birlikdə satılan  tam komlekt naboru, ekaloji, metalkirəmitin münasib qiyməti və montajın sadəliyi.

Metalkirəmitin çatışmamazlığı:

Mürəkkəb dam örtüyündə materialın artıq israfı , qoruyucu təbəqənin pozulan hissəsindən metalın korroziyaya meylliliyi,  həmçinin yağış və külək zamanı yüksək küylük. Lakin kiçik küyizolyasiyası örtüyün çatışmamazlığıdır. Metal dam örtüyünün yaxşı küyizolyasiyası üçün onu yaxşı qızdırmaq lazımdır. Lazımi qalınlıqda olan qızdırıcı   dam örtüyünün yaxşı səsizolyasiyası olacaqdır, buna gğrə də burda qənaət etmək lazım deyil.

Metalkirəmit elə bir dam örtüyü materialıdır ki, onun keyfiyyəti sinklənmiş poladın və onun polimer örtüklərinin keyfiyyətindən, texnoloji təchizatından və bərkitmə elementlərindən aslıdır.

Finlandiyada istehsal olunan Weckman  fin metalkirəmiti kifayət qədər keyfiyyətlidir. Fin metalkirəmitinin qiyməti yerli (Azərbaycan istehsalı) kirəmitin qiymətindən bahadır, lakin bu keyfiyyətə görə dəyər.

 Bütün hüquqlar qorunur. 2014 ArsenalCenter.